Informace k zápisu

Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697 přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

66           Přijímá se od 1.9.2019
33           Přijímá se od 1.9.2019
15           Přijímá se od 1.9.2019
05           Přijímá se od 1.9.2019
71           Přijímá se od 1.9.2019
65           Přijímá se od 1.9.2019
08           Přijímá se od 1.9.2019
21           Přijímá se od 1.9.2019
04          Přijímá se od 1.9.2019
64          Přijímá se od 1.9.2019
69          Přijímá se od 1.9.2019
77          Přijímá se od 1.9.2019
81          Přijímá se od 1.9.2019
56          Přijímá se od 1.9.2019
47          Přijímá se od 1.9.2019
25          Přijímá se od 1.9.2019
55          Přijímá se od 1.9.2019
83          Přijímá se od 1.9.2019
44          Přijímá se od 1.9.2019
20          Přijímá se od 1.9.2019
58          Přijímá se od 1.9.2019
41          Přijímá se od 1.9.2019
17          Přijímá se od 1.9.2019
11          Přijímá se od 1.9.2019
49          Přijímá se od 1.9.2019
74          Přijímá se od 1.9.2019
67         Přijímá se od 1.9.2019
60         Přijímá se od 1.9.2019
14         Přijímá se od 1.9.2019

 

Vyvěšeno dne: 21.5.2019
                                                 

  Pavla Mervartová
                                                      ředitelka školy

 

Informativní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí  

  • Úterý 4.6.2019
  • od 16 hodin
  • v prostorách mateřské školy 

 

 

Informace – přijímací řízení

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, kterým zákonný zástupce podal v termínu zápisu „Žádost k přijetí pro školní rok 2019/2020“.

Podle  novely školského zákona č.561/2004 Sb., se k 1.lednu 2012 rozhodnutí o přijetí oznamuje zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti jsou uvedeny pod registračními čísly. O přijetí dítěte je v souladu s §67 odst.2 zákona 500/2004Sb.správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci proti podpisu vydáno ve stanoveném termínu v MŠ, nevyzvednutá rozhodnutí budou zaslána poštovní službou do 30dnů od doručení žádosti.

                                                                                                                                                                                                                                                    Pavla Mervartová

                                                                                                             ředitelka školy

 

 

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2019/2020

 

 

  1. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a  školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2019 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
  2. Nárokové přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3, které před zahájením školního roku (tj. do 31.8.2019) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazeného podle data narození od nejstaršího po nejmladšího, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
  3. Nárokové přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3, které před zahájením školního roku (tj. do 31.8.2019) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazeného podle data narození od nejstaršího po nejmladšího, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

      

 Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily  pravidelným očkováním nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní

  nebo, že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (Zákon  č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.)

  Toto se nevztahuje na děti přijaté k povinnému předškolnímu vzdělávání.

                         

  Při rozhodování o přijetí v bodě 2 a 3 bude postupováno pouze dle data  narození, tj. od nejstarších po nejmladší, a to do naplnění kapacity školy.

    

 

                                                                                              Pavla Mervartová

ředitelka školy