Informace k zápisu

Seznam přijatých dětí – zde

 

 

formular_zadosti pro školní rok 20202021

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání

 

 • Termín podání žádosti od 2.5. do 11.5.
 • Žádost na webových stránkách, popřípadě na vyžádání k osobnímu převzetí

Žádost lze doručit do MŠ 

 • emailem na reditelka@zasobnizahrada.cz (Email s ověřeným elektronickým podpisem. V případě, že nebude email elektronicky podepsán, je nutné se domluvit na podpisu v mateřské škole) 
 • datovou stránkou (datovou schránkou zákonného zástupce) Datová schránka MŠ: 9kmkxnb
 • poštou
 • popřípadě osobně po dohodě s vedením školy (email: reditelka@zasobnizahrada.cz, telefon 724716927)

Dokumenty k žádosti

 • Žádost o přijetí ( není potřeba vyplněné potvrzení lékaře)
 • Kopie očkovacího průkazu
 • Čestné prohlášení k očkování

vzor čestného prohlášení:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X.XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

podpis zákonného zástupce 

 

 

Po doručení žádosti obdržíte od mateřské školy registrační číslo, prostřednictvím datovou schránkou nebo emailem 

 

Vzhledem k nestandardnímu průběhu zápisů do předškolního vzdělávání, Vás prosím o důležitou informaci, zda přihlašujete své dítě i do jiné mateřské školy. Postačí do textu emailu.

Mnohokrát Vám děkuji za spolupráci a přeji mnoho sil v této nelehké době

 

Pavla Mervartová 

ředitelka školy 

 

Informace – přijímací řízení

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, kterým zákonný zástupce podal v termínu zápisu řádně vyplněnou „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního rok 2020/2021“ a splňující Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. 

Podle  novely školského zákona č.561/2004 Sb., se k 1.lednu 2012 rozhodnutí o přijetí oznamuje zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti jsou uvedeny pod registračními čísly. O přijetí dítěte je v souladu s §67 odst.2 zákona 500/2004Sb. správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci proti podpisu vydáno ve stanoveném termínu v MŠ, nevyzvednutá rozhodnutí budou zaslána poštovní službou do 30 dnů od doručení žádosti.

                                                                                                                                                                                                                                                   Pavla Mervartová

                                                                                                             ředitelka školy

 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 3

U Zásobní zahrady 6/2697, Praha 3, 130 00

IČO:70108544

 

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2020/2021

 

 • Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a  školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2020 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

 

 • Nárokové přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3, které před zahájením školního roku (tj. do 31.8.2020) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazeného podle data narození od nejstaršího po nejmladšího, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 

 • Nárokové přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3, které před zahájením školního roku (tj. do 31.8.2020) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazeného podle data narození od nejstaršího po nejmladšího, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

      

 

 Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily  pravidelným očkováním, nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní

  nebo, že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (Zákon  č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.)

 Toto se nevztahuje na děti přijaté k povinnému předškolnímu vzdělávání.

                         

  Při rozhodování o přijetí v bodě 2 a 3 bude postupováno pouze dle data  narození, tj. od nejstarších po nejmladší, a to do naplnění kapacity školy.

  

Pavla Mervartová

ředitelka školy