Zápis z členské schůze

MŠ U Zásobní zahrady 6/2697; Praha 3

Zápis z Členské schůze rodičů a třídních schůzek MŠ

Datum a místo konání:
MŠ U Zásobní zahrady; 16.9.2018 – zahájení v 16 hod

Přítomni: ředitelka školy Pavla Mervartová a kolektiv učitelek;
Rodiče žáků MŠ
Zápis pořídila: Mgr. Michaela Náhlovská

Průběh schůzek:
1) Na začátku se představila rodičům nová paní ředitelka Pavla Mervartová a sdělila základní informace k správnému fungování MŠ včetně kontaktů, které jsou k dispozici i na webu MŠ popř. na nástěnkách u jednotlivých tříd a sice:

Školka je otevřena od 7 do 17 hod, ale v 17 hod se zavírá, tj. děti je nutné vyzvednout max. 10 – 15minut před 17 hodinou, aby do této doby opustili školku. V případě nečekaného opoždění nutné telefonicky oznámit toto zpoždění.
Po vyzvednutí dítěte je nutné školku s dítětem ihned opustit.
Koloběžky nesmí do vstupní haly a prosba o uvazování pejsku dále od objektu školky.
Zákaz kouření v prostoru celé školky.
Do školky smějí pouze zdravé děti – zdravotní způsobilost je na rodičích.
Omluvy do 8 hodiny ranní telefonicky, či emailem alespoň den předem (mezi 7:30 – 10 hod je paní ředitelka u dětí a nemůže obratem reagovat).
Zvláště předškoláci musí ze zákona absolvovat předškolní docházku min. 4 hodiny denně a musí mít omluvenu nemoc apod. viz. Školní řád bod 11.
Všechny informace včetně kontaktů na hospodářku a paní ředitelku jsou na aktualizovaných webových stránkách školky a na nástěnkách.
Paní ředitelka důsledně požádala rodiče o sledování těchto informačních kanálů. Následně, až bude schválena doména školky, bude komunikovat s rodiči více emailem.

Rodiče byli též vyzváni k prostudování školního řádu a po jeho přečtení k podepsání potvrzení, že se školním řádem byli seznámeni.

2) Rodiče též byli informováni o kroužcích, do kterých mohou své děti v tomto školním roce zapsat (Angličtina, Plavání, Povídálek, RoboCity, Flétna). Přihlášky na kroužky na vyžádání a odpadlé hodiny kvůli nemoci lektora se nahrazují.

3) Na schůzi se po zajištění většinového souhlasu všech přítomných rodičů na základě návrhu paní Mrkvičkové a se souhlasem paní ředitelky Mervartové ustanovil KLUB RODIČŮ s tím, že bylo všemi zúčastněnými rodiči odsouhlaseno jeho založení a fungování.

Tento KLUB RODIČŮ bude spravovat transparentní účet, kam rodiče pošlou příspěvek v hodnotě 650,-CZK na pololetí. Tato částka byla také jednohlasně všemi zúčastněnými rodiči odsouhlasena.

Z této částky se následně budou hradit výdaje školky na představení, výlety, pomůcky, ubrousky a kapesníčky a podobné zajištění akcí a pomůcek školky.
Peníze, které maminka (pí. Vlčková) již zaplatila na účet SRPŠ budou na tento nový účet převedeny.

Klub rodičů si zvolili své členy:
Jako předsedkyně byla zvolena paní Belyanková (Včeličky)
Jako místopředsedkyně paní Vacíková (Rybičky)
Jako ekonom paní Kasteli (Motýlci)
Jako externí poradkyně paní Mrkvičková (Berušky)

Jako další členové se následně přihlásily paní Jelínková (Berušky), Náhlovská (Motýlci), Vodrážková, Pecháčková.

Po ustanovení Klubu rodičů nyní klub musí vytvořit stanovy klubu, IČ, účet, klubovou sekci na webových stránkách a email. Následně budou rodiče informováni o čísle účtu a zaslání částky na účet.

Klub rodičů a její členové jsou rozmístěny napříč třídami a mají i funkci důvěrníka třídy, kromě správy financí pak mohou i mít iniciativu ohledně akcí a chodu školky.

Zápis provedla Mgr. Michaela Náhlovská
V Praze dne 16.9.2018