Informace k zápisu

Zápis: 2. – 3.května 2018 od 13 – 17hod.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude k vyzvednutí od 3.dubna 2018 u ředitelky nebo zástupkyně školy.

K zápisu přineste vyplněnou žádost, přihlášku, rodný list dítěte, občanský průkaz, cizinci – doklad o pobytu

Den otevřených dveří : 4.4.2018 od 14,00 – 17,00 hod.

Informace – přijímací řízení

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, kterým zákonný zástupce podal v termínu zápisu „Žádost k přijetí pro školní rok 2018/2019“.

Podle  novely školského zákona č.561/2004 Sb., se k 1.lednu 2012 rozhodnutí o přijetí oznamuje zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti jsou uvedeny pod registračními čísly. O přijetí dítěte je v souladu s §67 odst.2 zákona 500/2004Sb.správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci proti podpisu vydáno ve stanoveném termínu v MŠ, nevyzvednutá rozhodnutí budou zaslána poštovní službou do 30dnů od doručení žádosti.

                                                                                                                                                                                                                                                    Řed.školy: Mgr.Eva Minksová

 

 

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2018/2019

 

 

Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3.

 

Děti, přihlášené k pravidelné celodenní, které k 31. 8. 2018 dovrší čtyř let věku s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3.

 

Děti, přihlášené k pravidelné celodenní docházce, které k 31. 8. 2018 dovrší tří let věku s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3.

      

 Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily  pravidelným očkováním nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní

  nebo, že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (Zákon  č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.)

  Toto se nevztahuje na děti přijaté k povinnému předškolnímu vzdělávání.

                         

  Při rozhodování o přijetí v bodě 2 a 3 bude postupováno pouze dle data  narození, tj. od nejstarších po nejmladší, a to do naplnění kapacity školy.

    

 

                                                                                              

Informace k povinnému předškolnímu vzdělávání

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  vzdělávání    (školský zákon ) v platném znění

§ 34 Organizace předškolního vzdělávání

(1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není- li dále stanoveno jinak.

(2) Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

§ 34a Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění

(1) Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany11). Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

(2) Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 5. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

(3) Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno.

(4) Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

(5) Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a,

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a.

(6) Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle odstavce 5 písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 

 

 

Ukončení docházky do MŠ :

  • dítě nedochází bez omluvy po dobu delší než dva týdny
  • zákonný zástupce dítěte závažným způsobem narušuje provoz MŠ
  • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání dítěte v MŠ nebo za školní stravovaní ve stanovených termínech
  • v průběhu zkušebního pobytu na doporučení lékaře nebo pedagog.psycholog.poradny
  • na žádost/písemnou/ zákonného zástupce dítěte
  • zahájení školní docházky